لیست فایل ها - صفحه 2

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل سازی و شبیه سازی انرژی خام(سبز) و تجدیدپذیر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل سازی و شبیه سازی انرژی خام(سبز) و تجدیدپذیر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیش بینی های اجتماعی و انگیزشی مشارکت مستمر جوانان در ورزش

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیش بینی های اجتماعی و انگیزشی مشارکت مستمر جوانان در ورزش

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حسگرهای زیستی برای کاربردهای دریایی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حسگرهای زیستی برای کاربردهای دریایی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تغییرات در سیستم های آنتی اکسیدان (پاراکسا)در سویا تحت تاثیر اسکلرو

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تغییرات در سیستم های آنتی اکسیدان (پاراکسا)در سویا تحت تاثیر اسکلرو

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بازنمود جنسیتی در مواد EFL : تجزیه و تحلیل کتب انگلیسی دبیرستانهای

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بازنمود جنسیتی در مواد EFL : تجزیه و تحلیل کتب انگلیسی دبیرستانهای

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی یادگیری مشاهده ای: مروری بر ادبیات

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی یادگیری مشاهده ای: مروری بر ادبیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

احتمال خطر نظام مند و مقیاس های زمانی: مدارک جدید از برنامه ریزی کاربردی روش موج کوچک برای پیدایش با

احتمال خطر نظام مند و مقیاس های زمانی: مدارک جدید از برنامه ریزی کاربردی روش موج کوچک برای پیدایش بازارهای سهام خلیج(Gulf).

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بررسي سنجش از دور چين خوردگي و گسل فعال در جنوب استان کرمان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بررسي سنجش از دور چين خوردگي و گسل فعال در جنوب استان کرمان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تشخیص تغییر خط ساحلی با استفاده از سنجش از دور

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تشخیص تغییر خط ساحلی با استفاده از سنجش از دور

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انگلیسی با ترجمه فارسی دستگاه قلبی عروقی

پاورپوینت انگلیسی با ترجمه فارسی دستگاه قلبی عروقی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی