فایل های دسته بندی سایر - صفحه 1

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تشخیص به موقع سرطان اولیه معده با استفاده از اندوسکوپی تقویت تصویر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تشخیص به موقع سرطان اولیه معده با استفاده از اندوسکوپی تقویت تصویر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل سازی و شبیه سازی انرژی خام(سبز) و تجدیدپذیر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل سازی و شبیه سازی انرژی خام(سبز) و تجدیدپذیر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حسگرهای زیستی برای کاربردهای دریایی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حسگرهای زیستی برای کاربردهای دریایی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

احتمال خطر نظام مند و مقیاس های زمانی: مدارک جدید از برنامه ریزی کاربردی روش موج کوچک برای پیدایش با

احتمال خطر نظام مند و مقیاس های زمانی: مدارک جدید از برنامه ریزی کاربردی روش موج کوچک برای پیدایش بازارهای سهام خلیج(Gulf).

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بررسي سنجش از دور چين خوردگي و گسل فعال در جنوب استان کرمان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بررسي سنجش از دور چين خوردگي و گسل فعال در جنوب استان کرمان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تشخیص تغییر خط ساحلی با استفاده از سنجش از دور

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تشخیص تغییر خط ساحلی با استفاده از سنجش از دور

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل