فایل های دسته بندی کشاورزی - صفحه 1

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مقاومت گل آفتابگردان در برابر اواو میسیت زیست پرور

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مقاومت گل آفتابگردان در برابر اواو میسیت زیست پرور

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تغییرات در سیستم های آنتی اکسیدان (پاراکسا)در سویا تحت تاثیر اسکلرو

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تغییرات در سیستم های آنتی اکسیدان (پاراکسا)در سویا تحت تاثیر اسکلرو

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ساختار سنی سروکوهی کامونیس ال در شبه جزیره ی ایبری حفاظت جمعیت های

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ساختار سنی سروکوهی کامونیس ال در شبه جزیره ی ایبری حفاظت جمعیت های

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مقدمه ای بر بهبود درخت

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مقدمه ای بر بهبود درخت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل