فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی - صفحه 1

پرسشنامه افسردگی سالمندان GDS-15

پرسشنامه افسردگی سالمندان GDS-15

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین سبک های هویت و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

بررسی رابطه بین سبک های هویت و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل