فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

شكل گیری و اهداف گروه های شیطان پرستی در ایران

شكل گیری و اهداف گروه های شیطان پرستی در ایران

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مشکلات ارتباطی بین زوجین

مشکلات ارتباطی بین زوجین

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق جامعه شناسی انحرافات

جامعه شناسی انحرافات

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جامعه شناسی شیطان پرستی در ایران

جامعه شناسی شیطان پرستی در ایران

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حقوق شهروندي در جامعه

حقوق شهروندي در جامعه

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر بيکاري در بين جوانان تحصيل کرده شهرستان ماکو

بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر بيکاري در بين جوانان تحصيل کرده شهرستان ماکو

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل