فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ رﻳﺴﻚ‬

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ رﻳﺴﻚ‬

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تطبیقی نظامهای اداری ایران و فرانسه

بررسی تطبیقی نظامهای اداری ایران و فرانسه

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تبیین نقش فرهنگ سازمانی در پیاده سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه شرکت بیمه البرز)

تبیین نقش فرهنگ سازمانی در پیاده سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه شرکت بیمه البرز)

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت شایعه؛ پذیرش و پایش

مدیریت شایعه؛ پذیرش و پایش

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر شرکت ها

تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر شرکت ها

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاقیت در مدیریت

خلاقیت در مدیریت

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل