فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

تأثير شهرنشيني بر نابودي باغات مشکين شهر

تأثير شهرنشيني بر نابودي باغات مشکين شهر

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نگهداری سیب زمینی در انبار

نگهداری سیب زمینی در انبار

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اندازه گیری دبی کانال با استفاده از پارشال فلوم و جسم شناور

اندازه گیری دبی کانال با استفاده از پارشال فلوم و جسم شناور

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اندازه گیری دبی کانال با استفاده از مولینه

اندازه گیری دبی کانال با استفاده از مولینه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع با روش بار ثابت

اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع با روش بار ثابت

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل