فایل های دسته بندی عمران - صفحه 1

بررسی مخاطرات ناشی از زمین لغزش ها برای خطوط ارتباط شهری

بررسی مخاطرات ناشی از زمین لغزش ها برای خطوط ارتباط شهری

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحي ساختمان در اقليم سرد و کوهستاني

طراحي ساختمان در اقليم سرد و کوهستاني

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنایی با اداره راه و شهرسازی شهرستان شوط

آشنایی با اداره راه و شهرسازی شهرستان شوط

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحليل و بررسي بافت هاي فرسوده شهرستان اشنويه و نحوه بهسازي آن

تحليل و بررسي بافت هاي فرسوده شهرستان اشنويه و نحوه بهسازي آن

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مفهوم پایداری در سازه های سنتی ایرانی؛ معماری دوره اسلام

مفهوم پایداری در سازه های سنتی ایرانی؛ معماری دوره اسلام

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاربینی رشته شهرسازی مقطع کاردانی

بازدید از بخش شهرسازی شهرداری اردبیل

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل