تبلیغات

فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

گزارش کاربینی رشته شهرسازی مقطع کاردانی

بازدید از بخش شهرسازی شهرداری اردبیل

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نگاهی گذرا به کانستراکتیویسم

نگاهی گذرا به کانستراکتیویسم

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اندازه گیری دبی کانال با استفاده از پارشال فلوم و جسم شناور

اندازه گیری دبی کانال با استفاده از پارشال فلوم و جسم شناور

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اندازه گیری دبی کانال با استفاده از مولینه

اندازه گیری دبی کانال با استفاده از مولینه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیستم های فازی در هوش مصنوعی

سیستم های فازی در هوش مصنوعی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع با روش بار ثابت

اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع با روش بار ثابت

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل