پیش بینی بار در شبکه توزیع برق

دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات
پیش بینی بار در شبکه توزیع برق
فصل اول : مقدمه اي بر پیش بینی بار در سیستم هاي توزیع انرژي .......7
1-1-مقدمه کلی و تاریخچه .......8
1-2- اهداف پروژه............................................................................................................................................................................8
1-3- تقسیم بندي زمانی پیش بینی بار.....................................................................................................................................9
1-4-مرور روشهاي پیش بینی بار سیستم هاي توزیع انرژي...............................................................................................10
1-4-1-پیش بینی بار با روش رگرسیون خطی چندمتغیره(MLR)................................................................................10
1-4-2-پیش بینی بار با سریهاي زمانی تصادفی(STS)......................................................................................................11
1-4-2-1-روش خود برگشتی...................................................................................................................................................12
1-4-2-2-روش حرکت متوسط...............................................................................................................................................13
1-4-2-3-روش خود برگشتی حرکت متوسط.......................................................................................................................13
1-4-2-4-روش خود برگشتی تجمع یافته با حرکت متوسط.............................................................................................14
1-4-3-روش یکنواخت سازي نمایی عمومی..........................................................................................................................15
1-4-4-پیش بینی بار با کاربري ارضی.....................................................................................................................................16
1-4-5-پیش بینی بار با شبکه هاي عصبی.............................................................................................................................17
1-4-6-پیش بینی بار با منطق فازي........................................................................................................................................17
فصل دوم: پیش بینی بار در سیستم هاي توزیع با روش رگرسیون.. ..18
2-1-مقدمه.....................................................................................................................................................................................19
2-2-تقسیم بندي کلی روشهاي کلاسیک پیش بینی بار و بررسی روش رگرسیون......................................................19
2-3- اصلاح روش پیش بینی بار رگرسیونی...........................................................................................................................22
2-3-1-اصلاح اول: حل مشکل انتقال بار................................................................................................................................22
2-3-2-اصلاح دوم:حل مشکل استنتاج سطح خالی.............................................................................................................24
2-3-3- اصلاح سوم: حل مشکل گروه بندي..........................................................................................................................26
2-4-اطلاعات مورد نیاز................................................................................................................................................................27
2-5-اعمال روش بهبود یافته......................................................................................................................................................28
2-5-1-گروه بندی (clustering) ........................................................................................................................................28
2-5-2-برازش منحنی(trending) .......................................................................................................................................29
2-6-آزمایش و نتیجه گیري.......................................................................................................................................................29
فصل سوم: پیش بینی بار به روش کاربري ارضی...................................................................................................................35
3-1-مقدمه.....................................................................................................................................................................................36
3-2-معرفی روش کاربری ارضی (landuse) ......................................................................................................................37
3-3-مراحل روش کاربري ارضی...............................................................................................................................................37
3-3-1-تقسیم بندي شهر به سلولهاي مساوي.......................................................................................................................37
3-3-2-گروه بندي مشترکین....................................................................................................................................................38
3-3-2-1-مناطق مسکونی.........................................................................................................................................................38
3-3-2-2-صنایع سنگین و مصرف کنندگان بزرگ..............................................................................................................39
3-3-2-3-صنایع کوچک و خدماتی.........................................................................................................................................40
3-3-2-4-اماکن تجاري..............................................................................................................................................................40
3-3-2-5-روشنایی اماکن عمومی............................................................................................................................................41
3-3-2-6-اماکن خاص................................................................................................................................................................41
3-4-ناحیه بندي شهر..................................................................................................................................................................42
3-5-اعمال روش...........................................................................................................................................................................44
3-5-1-پیش بینی بار مناطق مسکونی....................................................................................................................................45
3-5-2-پیش بینی بار مناطق تجاري.......................................................................................................................................49
3-5-3-پیش بینی بار روشنایی معابر......................................................................................................................................50
3-5-4-پیش بینی بار اصلی و خدماتی...................................................................................................................................52
3-5-5-پیش بینی بار اماکن خاص..........................................................................................................................................53
3-6-نتیجه فصل...........................................................................................................................................................................56
فصل چهارم: پیش بینی بار سیستم هاي توزیع با شبکه هاي عصبی و منطق فازي .57
4-1-مقدمه...................................................................................................................................................................................58
4-2-شبکه هاي عصبی..............................................................................................................................................................59
4-3-شبکه عصبی کوهونن.........................................................................................................................................................60
4-4- تکمیل الگو درشبکه عصبی کوهونن.............................................................................................................................62
4-5- شبکه عصبی پرسپترن.....................................................................................................................................................64
4-6- مدل پیش بینی بار............................................................................................................................................................65
4-7-ساختار شبکه عصبی پرسپترن درمدل پیش بینی بار سیستم هاي توزیع.............................................................66
4-8-ساختارشبکه عصبی کوهونن درمدل پیش بینی بار سیستم هاي توزیع................................................................68
4-9-پیش بینی بار سیستم هاي توزیع انرژي با منطق فازي.............................................................................................72
4-10-بررسی اجمالی منطق فازي............................................................................................................................................73
4-11-سیستم هاي فازي............................................................................................................................................................79
4-12-انواع سیستم هاي فازي...................................................................................................................................................83
4-12-1-سيستمهاي فازي تاكاگي – سوگنوكانگ (TSK) ...........................................................................................84
4-12-2-سيستمهاي با فازي‌ساز و غير فازي‌ساز .................................................................................................................86
4-13-مجموعه هاي فازي...........................................................................................................................................................87
4-14-متغیرهاي زبانی و قواعد اگر _ آنگاه فازي...................................................................................................................93
4-15 استدلال تقریبی تشبیهی براي پیش بینی بار.............................................................................................................99
4-16-ساختار شبکه عصبی فازي تشبیهی...........................................................................................................................104
4-17-تنظیم اولیه پایگاه داده ها............................................................................................................................................106
4-18-آموزش شبکه عصبی فازي تشبیهی...........................................................................................................................107
4-19-بکارگیري شبکه عصبی فازي تشبیهی در پیش بینی بار سیستم توزیع...........................................................109
4-20-تنظیم اولیه و آموزش شبکه عصبی فازي تشبیهی.................................................................................................110
فصل پنجم : پیش بینی بار با استفاده از فیلتر کالمن........................................................................................................113
5-1-مقدمه..................................................................................................................................................................................114
5-2- پیش بینی بار...................................................................................................................................................................114
5-3- پیش بینی بار در شبکه برق هاي منطقهاي و سیستم هاي توزیع........................................................................116
5-4- تعیین مدل ریاضی جهت پیش بینی بار در یک شبکه نمونه
5-5-استفاده از فیلتر کالمن جهت تخمین بهینه حداکثر بار مصرفی
دسته بندی: فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات

تعداد مشاهده: 641 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 125

حجم فایل:2,203 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل